หน้าหลัก
   วิสัยทัศน์
  ผู้บังคับบัญชา
  สถานภาพกำลังพล 
  หน้าที่เวรยาม 
   กระดานสนทนา
   
WebLink
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สถานีตำรวจทางด่วน
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
กองบัญชาการสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวณชายแดน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบัญชาการตำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานจเรตำรวจ
สำนักงานวิทยาการตำรวจ
สำนักงานแพทย์ใหญ่
กองบัญชาการศึกษา
 
 
 

วิสัยทัศน์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ค่านิยม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2.ประหยัดและอดออม
3.มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4.ปฎิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5.มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิสัยทัศน์
สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม

ยึดหลักบริการ พัฒนาองค์กร น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักคุณธรรม บังคับใช้กฎหมาย นำพาสังคมใหร่มเย็น

ยุทธศาสตร์ค่านิยม
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม

1.ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ค่านิยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
3.มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4.บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

กลับหน้าหลัก

สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3645-1011 Fax. 0-3645-1011 Admin Login
E-mail : [email protected]